Skip to content

Plaatsingsbeleid

1.    Inleiding

Het doel van het plaatsingsbeleid is het zorgen voor een efficiënte, inzichtelijke en gestructureerde wijze van het plaatsen van kinderen bij KLEIN kindercentra (met uitzondering van eventueel de door bedrijven vast ingekochte kindplaatsen). Het plaatsingsbeleid is bedoeld als richtlijn voor het handelen van KLEIN kindercentra. Daarnaast kan deze 
informatie dienen als informatiebron voor medewerkers en klanten.
Voor gevallen waarin dit plaatsingsbeleid niet voorziet, beslist de directie van KLEIN kindercentra. Uitgangspunten van het plaatsingsbeleid zijn:
– Klantgericht en inzichtelijk voor ouders
– Economisch verantwoord
– Conform pedagogisch kader
– Uitvoerbaar voor medewerkers

1.1. Aanverwante documenten

Bij het plaatsingsbeleid behoren enkele informatiebronnen beschrijvende aanverwante onderwerpen:
– Algemene voorwaarden KLEIN kindercentra
– Informatieboekje KLEIN kindercentra
– CAO kinderopvang

2.    Aanmelding

Aanmelding voor een plaats geschiedt dmv het inschrijfformulier. Inschrijfformulieren zijn digitaal (via website www.kleinkindercentra.nl) of in papieren versie beschikbaar. Inschrijven kan derhalve vanuit thuis, digitaal, of op een kennismakingsgesprek/ rondleiding op locatie. Ook telefonisch kunnen inschrijvingsgegevens aangeleverd worden.
De inschrijfleeftijden zijn:
– Kinderdagverblijf: vanaf vaststelling zwangerschap
– Buitenschoolse opvang: vanaf 3 jaar

 

72556188_2531047830265219_3097978572237701120_n
3.    Toelating en plaatsing
3.1. Algemeen

Definities:
– Planningslijst:
  Lijst aangemelde kinderen met gewenste ingangsdatum in de toekomst.
Wachtlijst:      
  Lijst aangemelde kinderen met reeds verstreken gewenste ingangsdatum 
  en nog geen (volledige) plaatsing is gerealiseerd.
– Inactieve wachtlijst:
  Lijst met aangemelde kinderen waarbij de ouders vooralsnog geen
  gebruik willen  maken van eventueel beschikbare dagen.
  De inschrijfdatum blijft 1 jaar van kracht.
Aanbiedingstermijn:
  Vanaf vooraf bepaalde termijn mag voor de diverse vormen van opvang   
  een contract worden aangeboden (zie inschrijfleeftijd bij aanmelding).

In beginsel zijn alle kinderen welkom bij KLEIN kindercentra. Plaatsing van kinderen die extra zorg nodig hebben, zal te allen tijde in overleg met de directie geschieden. Na aanmelding wordt een kind op de planningslijst gezet. De plaats op de planningslijst wordt allereerst bepaald door de toegekende prioriteit en daarbinnen door de datum van inschrijving. Hiervan kan bij adoptiekinderen/pleegkinderen worden afgeweken, in verband met het feit dat inschrijving pas plaats kan vinden nadat men zekerheid heeft over de komst van het adoptiekind/pleegkind.

Een klant die op de inactieve wachtlijst staat, omdat hij nog niet direct opvang nodig  heeft, en terug wordt geplaatst op de planningslijst kan maximaal één jaar voordeel meenemen in de vorm van de inschrijfdatum. Start opvang is mogelijk vanaf de leeftijd van:
-10 weken bij kinderdagverblijf
– 4 jaar bij buitenschoolse opvang 

3.2. Bezetting

Het plaatsen van kinderen binnen het kindercentrum gebeurt aan de hand van de beschikbare plaatsen en gevraagde dagdelen. KLEIN kindercentra streeft naar een bezetting van 90% binnen het vastgestelde beleid.

3.3. Prioriteitenregeling

Bij aanmelding krijgt de aanvraag een prioriteit toegekend die mede de plaats op de planningslijst bepaalt. De volgende prioriteitenvolgorde wordt gehanteerd:
1. Eigen personeel en Bijzondere situaties
2. Bestaande klanten
3. Nieuwe klanten

 3.4. Toelichting Prioriteitenregeling
3.4.1 Bijzondere situaties

In deze paragraaf volgt een nadere toelichting op de door KLEIN kindercentra gehanteerde prioriteiten. De volgende bijzondere situaties zijn van toepassing:
1. Kinderen van medewerkers van KLEIN kindercentra.
    Kinderen van medewerkers worden met voorrang geplaatst. Dit is als
    een secundaire arbeidsvoorwaarde vastgelegd. Voorrang voor
    medewerkers is van toegevoegde waarde voor de organisatie m.b.t. het
    kunnen anticiperen op noodzakelijke personele bezetting op de groep. 
2. Overlijden van ouder/verzorger.
3. Langdurige of plotselinge ziekte van ouder of verzorger.
4. Gezinsrisico’s m.b.t. het welbevinden van het kind
    (indicatie erkende instelling noodzakelijk). Plaatsing vanuit deze
    prioriteit zal altijd in overleg tussen ouders, directie en betrokken
    instantie(s) geschieden.
5. Plaatsing van een adoptie/pleegkind.
    Dit in verband met het feit dat pas kort voor komst van het kind  in het
    betreffende gezin duidelijk is wanneer het kind daadwerkelijk komt en
    ouders  niet over dezelfde wettelijke regels kunnen beschikken als   
    gelden bij  een zwangerschap. 
6. Verlenging van plaatsing bij bereiken 4-jarige leeftijd.
    Bijvoorbeeld als het kind nog niet naar school mag in verband met
    aankomende zomervakantie of nog niet schoolrijp is.
7. Kinderen van medewerkers van samenwerkende partners.
    De directie van KLEIN kindercentra bepaalt van welke samenwerkende
    partners de medewerkers in aanmerking komen om met voorrang
    geplaatst te worden. Dergelijke afspraken worden contractueel
    vastgelegd in het samenwerkingsconvenant met de betreffende partner.

3.4.2 Bestaande klanten

Voor bestaande klanten is de volgende prioritering van toepassing:
1. Tweede en volgende kinderen uit eenzelfde gezin.
    Kinderen uit eenzelfde gezin hebben voorrang bij plaatsing. Indien een
    kind de opvang verlaat en de gewenste plaatsingsdatum van een ander
    kind uit dit gezin binnen de aanbiedingstermijn valt, dan blijft deze
    prioriteitenregeling van toepassing.
2. Kinderen die willen doorstromen naar een andere soort van opvang.
    Bestaande klanten kinderdagverblijf hebben voorrang op de
    buitenschoolse opvang tbv de doorstroom binnen het kindercentrum.
3. Mutatie van (aantal) dagdelen.
    Deze prioriteit wordt toegekend als een kind al geplaatst is en
    aangemeld wordt voor een wisseling of uitbreiding binnen dezelfde
    soort opvang.

3.4.3 Nieuwe klanten

Kinderen van ouders die nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van een vorm van kinderopvang binnen KLEIN kindercentra, of waarvan een broer of zus langer dan twee maanden na de aanmeldingsdatum van een volgende kind de opvang heeft beëindigd.

3.4.4. Uitzondering op de prioriteitenregeling

Op de prioriteitenregeling zijn enkel de uitzonderingen van toepassing vallende onder de beschreven bijzondere situaties of –ter beoordeling van de directie- in geval van zwaarwegende argumenten ter borging en garantie van het welbevinden van het kind.

3.5. Aanbiedingstermijn

Vanaf een vooraf bepaalde termijn mag voor de diverse vormen van opvang een contract worden aangeboden. De aanbiedingstermijnen van toepassing op opvang kinderdagverblijf bestaat uit negen maanden, voor buitenschoolse opvang geldt een aanbiedingstermijn van een jaar. In bijzondere omstandigheden, zoals het in geding zijn van de concurrentiepositie van KLEIN kindercentra, kan besloten worden een langere aanbiedingstermijn te hanteren. Bij de aanbiedingstermijn geldt de beperking dat een plaats maximaal twee maanden voorafgaand aan een plaatsing leeg mag staan om een bedrijfseconomische continuïteit te garanderen. Als een kind later wordt geboren dan de aangegeven bevallingsdatum kan de ingangsdatum van de plaatsing met maximaal twee weken worden verschoven, mits de ouders dit binnen twee weken na de geboorte van hun kind schriftelijk hebben te kennen gegeven.

In belang van het kind en de groepsstabiliteit wordt een kind in principe niet op meerdere groepen geplaatst, maar in één stamgroep of maximaal twee groepen per kind per week. Echter, mocht er geen goed alternatief voorhanden zijn, dan wordt dit in goed overleg met ouders voor een beperkte periode toegestaan. Binnen deze periode moet volledige plaatsing binnen één groep gerealiseerd zijn.

  3.6. Communicatie na aanmelding

Na aanmelding ontvangen ouders een bevestiging van inschrijving. Indien plaatsing direct gerealiseerd kan worden, wordt een contract aangeboden. Indien plaatsing niet direct mogelijk is, zal er op zeer regelmatige basis telefonisch contact gehouden worden.

Ter garantie van de pedagogische continuïteit op groepsniveau en ter bevordering van de wenperiode en de emotionele veiligheid van het kind is een minimale afname gesteld. Voor zowel kinderdagverblijf als voor buitenschoolse opvang is dit één dagdeel per week.

4. Beëindiging van plaatsing.

4.1. Annulering

Indien een ouder binnen een kalendermaand voorafgaand aan de ingangsdatum van de plaatsing annuleert, worden er annuleringskosten in rekening gebracht. Deze annuleringskosten zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden en worden overeenkomstig de wettelijke opzegtermijn toegepast en gehanteerd. Contracten die reeds ondertekend zijn, maar waarvan de ouder de contractueel overeengekomen ingangsdatum wil wijzigen, mogen maximaal twee weken later starten. Andere wijzigingen zijn minimaal onderhevig aan de overeengekomen opzegtermijn.

4.2. Opzegging

Overeenkomsten kunnen tussentijds schriftelijk worden opgezegd door de ouder met inachtneming van de opzegtermijn, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden. Ouders die gebruik maken van een kinderopvangdag en van wie het kind kort voor de zomervakantie 4 jaar wordt en nog niet naar de basisschool gaat, kunnen verlenging van de opvang aanvragen. Indien de bezetting het toelaat kan een verlenging plaatsvinden vanaf maximaal twee maanden voorafgaand aan de zomervakantie. Verlenging in het kinderdagverblijf is mogelijk tot aan of tot en met de zomervakantie, afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden.

4.4. Afloop overeenkomst

De overeenkomst eindigt op de overeengekomen einddatum, tenzij er tussentijds schriftelijk wordt opgezegd, zoals beschreven in de algemene voorwaarden.