Skip to content

Samenvatting Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf

IMG_6317

Het Pedagogisch beleid biedt houvast bij het maken van beleidskeuzes die de kinderdagverblijven betreffen.
Het Pedagogisch beleid van KLEIN kindercentra is beschreven in verschillende hoofdstukken:

1. Het bieden van veiligheid
2. Het stimuleren van persoonlijke competentie
3. Het stimuleren van sociale competentie
4. Het overdragen van normen en waarden
5. Gezondheid en veiligheid van kinderen
6. Kindvolgsysteem

Voor een inhoudelijk overzicht van ons Pedagogisch beleid zie:

Samenvatting van Pedagogisch beleidsplan KLEIN kindercentra